Prezentujemy metody oraz wyniki dekompozycji, których celem jest identyfikacja różnic regionalnych w poziomie rozwoju gospodarczego w rozbiciu na składowe będące przedmiotem interwencji polityki społeczno-gospodarczej w różnych:

  • • obszarach, tj. produktywność, rynek pracy, polityka ludnościowa,
  • • sektorach działalności gospodarczej,
  • • kategoriach wiekowych i grupach wykształcenia ludności,
  • • zakresie i horyzoncie czasowym, tj. zmiany strukturalne, poprawa wykorzystania zasobów.

Regiony w Polsce są bardzo zróżnicowane pod względem poziomu rozwoju gospodarczego. Niektóre z tych różnic są wynikiem nieefektywnej polityki społeczno-gospodarczej, inne zaś są strukturalne.

Oparte na metodologii stosowanej przez OECD (Regions at a glance), metody dekompozycji zostały rozwinięte oraz dostosowane do badania polskich regionów.

Główne zalety metod dekompozycji to:

  • a) Są oparte wyłącznie na oficjalnych i powszechnie znanych danych statystyki oficjalnej.
  • b) Prezentują syntetyczny, mierzalny i łatwo porównywalny stan zróżnicowania regionalnego.
  • c) Wyniki są prezentowane w postaci intuicyjnych i atrakcyjnych wizualnie wykresów.

Strona podzielona jest na następujące podstrony:

  • Wyniki dekompozycji: Wykresy i tablice w wielu układach dostosowanych do różnych potrzeb analitycznych użytkowników.
  • Metodologia: Idea, podstawowe metody dekompozycji i ich rozwinięcia, zasady implementacji oraz interpretacji wyników w zastosowaniu do polskich regionów.
  • Analizy: Przykłady opracowań analitycznych opartych na metodach dekompozycji w zastosowaniu dla krajów UE oraz makroregionów, regionów i podregionów Polski.

Zachęcamy do korzystania z materiałów na stronie, zgłaszania komentarzy, chęci współpracy, etc.